UPOSLENICI

Sanel Jalmanović, direktor

Ružica Pavlović, referent za administrativno tehničke i blagajničke poslove

Aldin Hasić, koordinator sektora kulturno-umjetničkih djelatnosti

Mirsada Omerčević, poslovi održavanja čistoće

Emin Faljić,radnik na održavanju i ložač